EURUSD 1.1334 USDJPY 110.72 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.601 EURPLN 4.3328 USDPLN 3.8235
EURUSD 1.1334 USDJPY 110.72 USDCAD 1.3224 EURCZK 25.624 USDCZK 22.601 EURPLN 4.3328 USDPLN 3.8235

Založte si reálny účet

Založte si reálny účet

Mikro-loty bez minimálneho vkladu!

Založte si demo účet MetaTrader 5

Založte si demo účet MetaTrader 5

Obchodujte s virtuálnym miliónom

Demo účet MT 4

Demo účet MT 4

Vyskúšajte klasiku

Semináre a webináre

Semináre a webináre

Bezplatne každú stredu a vo štvrtok

Tu sú vysvetlené základné pojmy týkajúce sa finančných trhov.

Právne prehlásenie

Tento slovník vysvetľuje základné pojmy súvisiace s finančnými trhmi výhradne pre informačné účely. Neobsahuje definície v právnom zmysle.

 

Záväzné definície pojmov, ktoré sú používané v súvislosti s investičnými službami, poskytovanými spoločnosťou HighSky Brokers, a. s., sú obsiahnuté v platných Zmluvných podmienkach, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke.

Apreciácia - Zhodnotenie meny

Ask - Známa tiež ako cena ponuky, je cenou, ktorá je k dispozícii obchodníkovi pre nákup finančného nástroja.

Aussie - Slangový výraz (obchodnícky žargón) pre austrálsky dolár (AUD).

 

Bid - Známa tiež ako cena dopytu, je cenou, ktorá je k dispozícii obchodníkovi pre predaj finančného nástroja.

BoJ - Bank of Japan (Japonská centrálna banka).

 

Carry Trade - Carry trade je stratégia používaná dlhodobými investormi, ktorí sa snažia dosiahnuť zisk z rozdielu úrokových sadzieb jednotlivých mien. Investor, ktorý túto stratégiu vykonáva, vyhľadáva príležitosti k nákupu meny, ktorá ponúka vysokú úrokovú sadzbu, a zároveň k predaju meny s nízkou úrokovou sadzbou.

CBOE - Chicago Board Options Exchange - Chicagská opčná burza.

CBOT - Chicago Board of Trade - Chicagská obchodná komora.

CFD - Kontrakt na vyrovnanie rozdielu je finančným nástrojom, s ktorým sa obchoduje na OTC trhu a ktorý umožňuje dosiahnuť výnosov z rastu i poklesu ceny bez faktického držania aktív.

CFTC - Výbor pre obchodovanie s komoditnými futures kontraktmi. Jedná sa o americký dozorný orgán, ktorý dohliada na obchodovanie s futures na komoditných trhoch.

Chartist (burzový analytik) - Takto sa označuje investor alebo obchodník, ktorý zakladá svoju stratégiu na technickej analýze, t. j. k prognózovaniu cien používa grafy.

CME - Chicago Mercantile Exchange - Chicagská komoditná burza.

 

Denný obchod/Denné obchodovanie - Ako denné obchodovanie sa označuje typ investovania, v rámci ktorého investor otvára a uzatvára pozície počas toho istého obchodného dňa.

Depreciácia - Znehodnotenie meny.

Dlhá pozícia - Formálne povedané,  jedná sa o nadobúdanie zákonných práv a povinností, ktoré sa vzťahujú k nákupu daného finančného nástroja. Investor, ktorý má dlhú pozíciu na danom trhu, má záujem na raste trhovej ceny.

 

EA - odborní poradcovia (Expert Advisors) - EA je nástroj, ktorý ponúkame v rámci našej obchodnej platformy a ktorý umožňuje automatizovať proces obchodovania pomocou vopred definovaných vzorcov k udeľovaniu príkazov a ďalších operácií na obchodnej platforme.

Easing (uvoľňovanie), pojem monetárnej politiky - Označuje sa tak situácia, kedy centrálne banky znížia úrokové sadzby.

ECB - Európska centrálna banka.

EONIA - Euro Over Night Index Average - priemer jednodňovej zápožičnej úrokovej sadzby európskeho medzibankového trhu.

ERM - Mechanizmus výmenných kurzov.

FED - Federal Reserve Bank.

 

FED - Federálna rezervná banka.

Fill - Splnenie príkazu k nákupu alebo predaju finančných nástrojov.

Flat - Byť tzv. "flat" - stav, kedy má obchodník všetky pozície uzatvorené.

 

 

Good Tlil Cancelled (GTC) - je príkaz k nákupu alebo predaju finančného nástroja za stanovenú cenu. Príkaz bude splnený, len ak bude tejto ceny dosiahnuté alebo ak klient tento príkaz zruší.

 

Intervencia - Jedná sa o operáciu, ktorú vykonáva centrálna banka pri nákupe či predaji zahraničných dlhopisov (t. j. mien).

Introducing broker (Uvádzajúci maklér) - Na OTC devízovom trhu označuje tento výraz fyzickú osobu alebo spoločnosť, ktorá za províziu predstavuje zákazníkov tvorcom trhu alebo iným maklérom.

 

Kábel (cable) - Slangový výraz (obchodnícky žargón) pre britskú libru (GBP).

Kiwi - Slangový výraz (obchodnícky žargón) pre novozélandský dolár (NZD).

Korekcia - Jedná sa o pohyb ceny v smere, ktorý je opačný od hlavného trendu.

Kôš - Jedná sa o skupinu mien, rôznej váhy, ktoré sú priradené každej mene, vyjadrujú ich relatívnu dôležitosť.

Kotácia (Quote) - Zvyčajne sa tým rozumie trhová cena daného nástroja, zverejnená finančnou inštitúciou alebo spravodajskou agentúrou, k informačným alebo transakčným účelom.

Krátka pozícia - Opak dlhej pozície. Formálne povedané, jedná sa o nadobúdanie zákonných práv a povinností, ktoré sa vzťahujú k predaji daného finančného nástroja. Investor, ktorý má na danom trhu krátku pozíciu, má záujem na páde trhovej ceny.

 

Leverage (finančná páka) - Leverage umožňuje uzatvárať transakcie s finančnými nástrojmi o nominálnej hodnote, ktorá presahuje fakticky uložené peňažné prostriedky. Leverage vo výške 1:100 v praxi znamená, že je potrebné uložiť iba 100 eur, aby bolo možné otvoriť pozíciu o nominálnej hodnote 10 000 eur, teda 1% nominálnej hodnoty transakcie.

LIBOR - London Inter Bank Offer Rates - úroková sadzba, za ktorú si banky navzájom poskytujú úvery na londýnskom medzibankovom trhu.

Likvidita - Pojem, ktorý popisuje charakteristiku trhu alebo finančného nástroja, u ktorých je možné uzavrieť značne rozsiahlu transakciu bez ovplyvnenia ceny finančného nástroja.

Lot - lot (minimálne obchodovateľné množstvo cenných papierov) je iným slovom pre "kontrakt" - rozumie sa tým štandardná jednotka transakcie na trhu s CFD. V prípade mien má nominálnu hodnotu 100 000 jednotiek základnej meny.

 

Margin (marža) - Margin je záloha (zaistenie), ktorá sa vyžaduje na otvorenie pozície u daného finančného nástroja.

Medzera (gap) - Gap je rozdiel medzi uzatváracou a otváracou cenou nasledujúceho obdobia. To sa najčastejšie sleduje u uzatváracích cien v piatok a otváracích cien v nedeľu.

MMF (IMF) - Medzinárodný menový fond

 

Obchodník - Zvyčajne sa ním rozumie osoba, ktorá uzatvára transakcie na finančných trhoch. Obchodník môže konať na svoj vlastný účet alebo na účet tretej osoby - napríklad banky alebo inej finančnej inštitúcie.

OTC (Over The Counter) - Tento pojem sa vzťahuje k akejkoľvek transakcii, ktorá nie je uzavretá na regulovanej burze, ale ktorú uzatvárajú priamo protistrany transakcie.

 

Pip - pip je najmenšia zmena ceny finančného nástroja. Nazýva sa tiež bod.

Posuvný stop (trailing stop) - Tento príkaz je podobný príkazu stop loss, je však automaticky upravovaný v súlade s vopred stanoveným nastavením, ako sa trh pohybuje v smere, ktorý je pre obchodníka priaznivý. Z technického hľadiska funguje na strane klientskeho terminálu.

Pozícia - Obchodník má "pozíciu" na trhu, ak si zakúpil (pozícia "long") alebo predal (pozícia "short") daný finančný nástroj a má záujem na vývoji situácie na danom trhu.

 

Rally (prudké zotavenie) - Rally je cenové oživenie po predchádzajúcom poklese, ktorý prebiehal po relatívne dlhú dobu.

Range trading (obchodovanie v určitom pásme) - Jedná sa o typ stratégie, ktorá spočíva v používaní úrovní odporu a podpory na vykonávanie transakcií na trhu, na ktorom pretrváva horizontálny trend. Obchodník otvorí krátke pozície (predá), keď ceny dosiahnu úrovní odporu, a dlhé pozície (kúpi), keď ceny dosiahnu úrovní podpory.

Resistance (odpor) - Pojem používaný v technickej analýze, ktorý označuje cenovú hladinu, ktorá je vyššia, ako trhová cena v danom okamihu a v ktorom sa očakáva vyššia aktivita ponuky daného aktíva.

Rollover - Rollover je postup zmeny série podkladových futures u CFD nástroja. Vykonáva sa preto, že niektoré CFD nástroje sú typicky založené na najviac likvidných sériách futures kontraktov, ktoré priebežne zanikajú. Tento postup je z pohľadu klientov neutrálny, pretože nemení finančný výsledok celej transakcie.

 

Scalping - Scalping je agresívna stratégia, ktorá je založená na uzatváraní transakcií v mimoriadne krátkom čase.

Stĺpcový graf - je druhom grafu, ktorý zachytáva otváraciu, najnižšiu, najvyššiu a uzatváraciu cenu počas určitého obdobia.

Spot Price - Jedná sa o cenu aktíva s okamžitým zúčtovaním - úhradou a voliteľným plnením.

Spread (rozpätie) - Rozpätie je rozdiel medzi dopytovou a ponukovou cenou nástroja.

Sterling - Slangový výraz (tiež obchodnícky žargón) pre britskú libru (GBP).

Stop loss - Stop loss je príkaz, ktorý automaticky uzavrie pozíciu na vopred definovanej úrovni, keď sa trh pohybuje v smere, ktorý je pre obchodníka nepriaznivý. Má obmedziť možné straty alebo pokles zisku plynúceho z otvorenej pozície. Pri dlhých pozíciách je nastavený na úroveň nižšiu, ako je aktuálna trhová cena, u krátkej pozície môže byť príkaz stop loss nastavený na cenu vyššiu, ako je aktuálna trhová cena.

Support (podpora) - Pojem používaný v technickej analýze, ktorý označuje cenovú hladinu, ktorá je nižšia, ako trhová cena v daný okamih, v ktorom sa očakáva vyššia aktivita dopytu po danom aktíve.

Sviečkový graf (Candle Chart) - sviečkové grafy sa podobajú stĺpcovým grafom, obsahujú však grafické vyjadrenie nárastu alebo poklesu ceny počas určitého obdobia.

Swapový bod - Swapové body predstavujú hodnotu, ktorá je účtovaná na vrub či v prospech otvorených pozícií na CFD nástrojoch, ktoré sú držané cez noc. Odrážajú rozdiel medzi úrokovými sadzbami a ďalšími nákladmi, ktoré súvisia s párom určitých mien alebo inými aktívami.
Swissy - Slangový výraz (obchodnícky žargón) pre švajčiarsky frank (CHF)

 

T-Bill - Krátkodobá štátna obligácia USA

Take profit -Tak profit je príkaz, ktorý automaticky uzavrie pozíciu na vopred stanovenej úrovni, keď sa trh pohybuje v smere, ktorý je pre obchodníka priaznivý. Pri dlhých pozíciách je nastavený na hodnotu, ktorá je vyššia, ako aktuálna trhová hodnota, pri krátkych pozíciách je možné nastaviť príkaz take profit na cenu nižšiu, ako je aktuálna trhová hodnota.

Tick - Minimálna zmena ceny daného finančného nástroja v akomkoľvek smere, či už v smere rastu alebo poklesu.

Tightening (sprísnenie), pojem monetárnej politiky - Označuje situáciu, kedy centrálna banka dvíha úrokové miery.

Trend - Vo vzťahu k finančným trhom sa tým rozumie všeobecná tendencia trhových cien, pohybovať sa určitým smerom.

Tvrdá mena - Jedná sa o menu, u ktorej sa očakáva, že jej cena ostane dlhodobo stabilná

 

Volatilita - Jedná sa o mieru dynamiky trhových cien počas určitého obdobia. Zvyčajne sa jej hodnota zisťuje na základe štandardnej odchýlky.

Výnosnosť - Jedná sa o výnos investície udávaný v percentách.

 

Základná mena - Jedná sa o prvú menu v menovom páre, napr. euro (EUR) v páre EUR/USD alebo britská libra (GBP) v páre GBP/USD.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij